Activiteitenoverzicht 2003/2004.

Sinds de vorige ledenvergadering waren er bestuursvergaderingen in oktober, december, januari, maart en april .

Er blijft dringend behoefte bestaan aan een uitbreiding van het bestuur of aan mensen die zich actief willen inzetten voor het behoud van onze leefomgeving in Heerjansdam.

Voelt u zich aangesproken door één van onderstaande onderwerpen, laat het ons dan weten!

In grote lijnen heeft het bestuur zich in de afgelopen periode met de volgende zaken bezig gehouden:

Puinbreker

Ons beroepschrift tegen milieuvergunning is in augustus 2003 door de Raad van State behandeld.

Uit hun uitspraak in december 2003 bleek dat de R.v.S het in grote lijnen eens was met een aantal door ons ingebrachte bezwaren,. Ze heeft de Provincie Zuid-Holland opgedragen om in de bestaande milieuvergunning aanvullende voorschriften op te nemen gericht op een vermindering van de visuele stofhinder maar vooral ook op de vermindering van de uitstoot van het voor de gezondheid nadelige fijne stof.

De nieuwe vergunning zal binnenkort door de Provincie worden gepubliceerd.

Milieubeleidsplan.

De gemeente is bezig om in navolging van het Zwijndrechse gebied ook voor het Heerjansdamse gebied een milieubeleidsplan op te stellen.

In 2003 heeft de gemeente daartoe een milieuenquete onder ca. 200 Heerjansdammers gehouden.

Op basis daarvan is in december 2003 door de gemeente een dialoog is gestart met burgers en belangengroepen uit Heerjansdam.

Het bestuur heeft tot nu toe (samen met vertegenwoordigers van de Dorpsraad) twee van deze bijeenkomsten bijgewoond.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de belangrijkste Heerjansdamse milieu- (en ook algemene) problemen geinventariseerd.

Daarbij zijn door ons o.a. de volgende zaken naar voren gebracht.

Tijdens de tweede bijeenkomst is de wenselijkheid en haalbaarheid besproken van een aantal door de gemeente uitgewerkte projectideeen zoals:

We wachten nu op een derde afsluitende bijeenkomst waarin het concept milieubeleidsplan zal worden besproken.

Milieuplatform

2 bestuursleden en een vrijwilliger uit onze vereniging hebben zich opgegeven om bij toerbeurt de deel te nemen aan de 2 maandelijkse (openbare) vergaderingen van het Zwijndrechse milieuplatform.

In dit platform kunnen belanghebbende organisaties milieu gerelateerde onderwerpen aan de orde stellen en kenbaar maken aan de gemeente.

Tot nu toe zijn door ons de volgende zaken aangekaart:

Develgebied

Om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het Develgebied hebben we deelgenomen aan het volgende overleg:

1. De bijeenkomsten van de HSL-commissie, waarin o.a. nog gesproken wordt over de compensatiegebieden.

2. De bijeenkomsten van de klankbordgroep Rotterdam-Belgie goederenlijn (ROBEL) Na verzending van een advies naar de minister zijn deze bijeenkomsten voorlopig beeindigd.

3. Sinds januari van dit jaar nemen we deel aan de klankbordgroep "Zwijndrechste Waard, waarin gezamenlijke acties met betrekking totr de inrichting van het Develgbied worden gecoordineert.

Verder is namens onze vereniging een brief naar de gemeente gestuurd waarin onze zorgen m.b.t. het dichtslibben van het Develgebied is verwoord.

Natuurpad Waaloever

De werkzaamheden rond de ontwikkeling van dit pad zijn tijdelijk wat vertraagd, maar zijn sinds kort weer met hernieuwde energie opgestart.

Het plan is inmiddels aan de dorpsraad gepresenteerd en het milieuplatform Zwijndrecht gepresenteerd.

Er is een startsubsidie ontvangen van de Zuid-Hollandse Milieufederatie.

Overleg met de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard (SNLZW).

Er is een overleg gestart met de SNLZW (hieronder ressorteren o.a. het Weetpunt en het Natuureducatief Develpad). De bedoeling is om na te gaan in hoeverre samenwerking of aansluiting met deze stichting mogelijk is.

Schoonmaakactie Oude Maas.

Op 3 april vond deze actie voor de 15e maal plaats. Ondanks het mooie weer en veel publiciteitet (perspublicaties en aanplakbiljetten op scholen en bij winkeliers) viel de opkomst tegen.

Slechts10 mensen (waarvan 3 bestuursleden) waren op komen dagen.

Verder overleg.

Verder is door het bestuur nog ingesproken in de volgende bijeenkomsten:

 

P. van der Pas (078 6775955)

email: info@vmbheerjansdam.nl

22 mei 2004