VERENIGING MILIEUBELANGEN te Heerjansdam     (VMBH)

 

Correspondentieadres: Joh. Postlaan 12, 2995 VK  Heerjansdam
info@vmbheerjansdam.nl

Giro: nr. 4434180 t.n.v. VMBH

Ingeschreven in het verenigingsregister KvK-Rotterdam onder nr. 40321654
www.vmbheerjansdam.nl

15 augustus 2004

Beste leden en belangstellenden,

Hierbij wordt u (voor de 2e maal dit jaar) uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die nu zal worden gehouden op maandag 27 september 2004 in "De Hummel", Sportlaan 6 te Heerjansdam.

Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).

Agenda

Huishoudelijk gedeelte

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 24 september 2003. Deze notulen liggen ter inzage op de vergadering.
 3. Activiteitenoverzicht 2003/2004. Dit overzicht vindt u als bijlage bij deze brief.
 4. Financieel jaarverslag van de penningmeester. Dit verslag ligt eveneens ter inzage op de vergadering.
 5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie.
 6. Bestuur.
  Cor Tol heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden als penningmeester te willen beeindigen. Hans Stoffer zal deze werkzaamheden van Cor overnemen.
  Piet van der Pas heeft te kennen gegeven om zijn bestuurs- en secretariaatswerkzaamheden met ingang van de Algemene Ledenvergadering in 2005 te beeindigen.
  Wie heeft er interesse om deze boeiende funktie van Piet van der Pas over te nemen.
  Aanmelden kan bij Serrie Kamerling (tel. 078 6771947) of Piet van der Pas (tel. 078 6775955).
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting huishoudelijk gedeelte.

Pauze

Informatief gedeelte

Interessante en boeiende presentatie "Vogels en Flora van Heerjansdam en het Develgebied" door Dhr. J. Van der Haven (lid vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard) en Frouke Escher.

Tot ziens op 27 september!